Vrije Gereformeerde Kerk Wolvega

Kerkblad "De Fakkel"

Redactie: J. Ruiter - de Boer
Wetering West 57
8363 TM Wetering
tel. 0521 371583

Verschijnt maandelijks

Kopy voor de 20e van de maand inleveren:
digitaal naar:

info@vgkwolvega.nl