Wie zijn wij?


Ontstaan:

De Vrije Gereformeerde Kerk (VGK) is officieel geïnstitueerd op 3 juni 1958.

Zij is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk synodaal te Wolvega.

Het woord “ Vrije” wil zeggen dat we een zelfstandige kerk willen zijn , met mondige leden.

Richtlijn voor haar handelen, spreken en predikingis de bijbel als Gods onfeilbaar woord.

Open kansel

Ieder, die de bijbel erkent als Gods woord en een boodschap heeft tot opbouw van de gemeente kan voorgaan in onze diensten.

Kerkenraad en gemeente dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid.

Doop

Van oorsprong is de gemeente een voorstander van de kinderdoop.

Als symbool vergelijkbaar met de besnijdenis.

De kern van het verbond is de dood en de opstanding van Jezus Christus.

De gemeente meent dat zij voorstanders van de volwassendoop de ruimte moet geven om binnen de gemeente te kunnen functioneren.

Daarom is er de mogelijkheid om kinderen, in het midden van de gemeente, op te dragen.

                          

Avondmaal

Bij het avondmaal denken wij terug aan Christus’ dood, die verzoening bracht tussen God en de mens.

We mogen ook met vreugde uitzien naar een nieuwe toekomst waarbij we met Christus

de maaltijd opnieuw mogen vieren.

Ieder die dit gelooft mag meedoen aan deze maaltijd des Heren.

Onder verantwoordelijkheid van de ouders mogen ook de kinderen meedoen.

Kerkenraad

De oudsten worden rechtstreeks gekozen door de belijdende leden.

Gewezen wordt op Titus 1:5-9 en Tim 3: 2-7.

De kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar.

Samenwerking met andere kerken

De VGK is gastlid van de regio Noord van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Zij heeft het meest contact met gemeenten en voorgangers van deze kerken.

De VGK is niet tegen een band met kerken.

Naast het delen van liefde en dienstbetoon, mogen we elkaar ook in liefde terechtwijzen.

Samenwerking met plaatselijke kerken.

Samen ondersteunen wij het Godsdienstig Vormend Onderwijs welke worden gegeven op de

openbare scholen van de gemeente Weststellingwerf.

Samen organiseren we elk jaar een ontmoetingsdienst waarbij wisselend de voorgangers van de verschillend kerken voorgaan

Op 4 mei wordt er een gezamenlijke herdenkingsdienst verzorgd.

Met Kerst wordt er een gezamenlijke kerstattentie rondgebracht in het verpleeghuis Lindestede.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering waarbij aandachtspunten die spelen binnen kerken en burgerlijke gemeente aan de orde komen.

Diverse activiteiten van de gemeente.

De commissie van Beheer regelt de financiën en het onderhoud van het gebouw.

De kerkenraad wordt ondersteund door wijkdames, die bezoeken afleggen

Bijbelstudie eens in de maand

Elke dinsdagmorgen inloopochtend voor de buren van “De Mirt”

Kosterschap door vrijwilligers.

Gastheer/vrouw voor een gospelkoor.