ANBI verantwoording 2021

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrije Gereformeerde Kerk Wolvega

Telefoonnummer:


RSIN/Fiscaal nummer:

002669341

Website adres:

www.vgkwolvega.nl

E-mail:

info@vgkwolvega.nl

(Post)adres:

Beatrixstraat 36a

Postcode:

8471 RK

Plaats:

Wolvega

De Vrije Gereformeerde Kerk (VGK) is een geloofsgemeenschap die officieel geïnstitueerd is op 3 juni 1958. Zij is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk synodaal te Wolvega. Meer informatie kunt u lezen op de pagina “Wie zijn wij?”

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De vaststelling vindt plaats in de jaarlijkse Gemeentevergadering.

C. Doelstelling/visie

De Vrije Gereformeerde Kerk staat in de traditie van de Reformatie: ze aanvaardt de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving en hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats. Naast de zondagse eredienst komen door de week verschillende groepen samen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Vrije Gereformeerde Kerk heeft zich de laatste jaren ontwikkeld in een driesporenbeleid:

-Hart voor God

-Hart voor elkaar

-Hart voor onze omgeving

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraad commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, de commissie bijzondere diensten en de leiders van de verschillende groepen, zoals:

De ouderengespreksgroep

Het leerhuis waarin een bijbelboek behandeld wordt

De bijbelgesprekskring

De oudere jongerengroep

De Marcus Meeting en

De tienerkring

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten over verslagjaar:

2021

  

begroting

rekening

rekening

2021

2021

2020

baten kerk

Euro

Euro

Euro

Bijdragen gemeenteleden

20.257

17.504

22.781

Subsidies en overige bijdragen van derden

3.000

200

6.474

totaal baten (a)

23.257

18.574

24.481

 

lasten kerk

Euro

Euro

Euro

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

3.000

200

6.474

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

3.000

6.117

5.635

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

3.372

3.585

3.519

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afchrijvingen)

3.990

4.377

6.271

Lasten overige eigendommen en inventarissen

1.440

730

771

Salarissen (koster, organisten e.d.)

2.500

1.321

2.053

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1.130

1.018

1.134

totaal lasten (b)

23.732

17.348

25.857

 

Resultaat kerk (totaal a-b)

-475

1.226

-1.376